Uredi vsebino
logptip_sola


Osnovna šola Bežigrad

Črtomirova ulica 12
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 75 50
Telefaks: 
01 280 75 53
E-naslov: tajnistvo.osljbe@guest.arnes.si
Facebook:
OŠ Bežigrad
    domov      kontakt   kontakt      Kazalo   kazalo        predstavitev
   

    
                                           


spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer

Prijava, odjava in organizacija

Uredi vsebino

Ustrezna prehrana učencev je osnova za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti in pozitivne samopodobe. Prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, pomembno vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenju in so bistvenega pomena za zagotavljanje zdravja v vseh življenjskih obdobjih. V šoli se trudimo, da bo prehrana znotraj obrokov uravnotežena, zdrava in varna ter bo odraščajoče otroke spodbujala k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad.

 

Pri sestavi obrokov upoštevamo Smernice za Prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, …

 

Delno upoštevamo tudi želje (na podlagi analize anket o zadovoljstvu s šolsko prehrano, ki so jo izpolnjevali učenci in starši) in že oblikovane prehranske navade naših učencev.

 

Na šoli pripravljamo dnevno tri obroke – malico, kosilo in popoldansko malico. Za učence, ki so vključeni v jutranje varstvo, pa je poskrbljeno tudi za zajtrk. Zaželeno je, da vsak učenec prejme vsaj en obrok dnevno.

 

Prijava in odjava

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši preko portala eAsistent. Prijava se odda praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister.

 

Starši lahko odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca samo v primeru bolezni ali druge opravičene odsotnosti. Odjava obrokov poteka preko portala eAsistent. Odjavo obrokov lahko starši izjemoma sporočijo tudi na elektronski naslov prehrana.osljbe@guest.arnes.si. Po zaključeni odsotnosti je obvezna ponovna prijava obrokov.

 

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Za pravočasno odjavo šteje odjava, sprejeta do 8. ure tekočega dne. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

 

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno  obroka. To velja tudi za starše tistih učencev, ki imajo subvencionirano prehrano.

 

Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec.

 

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

 

Prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli pisno prekličejo. Obrazec za preklic prijave šolske prehrane starši izpolnijo preko portala  eAsistent.


Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč. Starši lahko za  stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.

 

Organizacija

Zajtrk

Obrok učenci zaužijejo v prostoru, v katerem se izvaja jutranje varstvo.

 

Dopoldanska malica

Učenci od 1. do 5. razreda malicajo v svoji matični učilnici. Malico pred matične učilnice pred začetkom odmora za malico prinese kuhinjsko osebje.

Učenci od 6. do 9. razreda malicajo v šolski jedilnici.

 

Učenci malicajo po naslednjem časovnem razporedu:

  • odmor za malico za učence 1. razreda je ob 9.05;
  • odmor za malico za učence od 2. do 9. razreda pa ob 9.50.

 

Hrano pri malici v 1. razredu razdeli učitelj, v vseh preostalih razredih in v šolski jedilnici pa si učenci pripravljeno malico vzamejo sami. Pred začetkom malice učenci in učitelji poskrbijo za temeljito umivanje rok z vodo in milom. V primeru, da ni tekoče vode, si razkužijo roke.

 

Po zaužitju ostanke hrane in embalažo učenci od 1. do 5. razreda odložijo na pladnje pred učilnico. Učitelj poskrbi, da je embalaža reciklirana.

Učenci, ki malicajo v jedilnici, pospravijo ostanke hrane kot pri kosilu. Dežurni učenci počistijo mize.

 

Kosilo

Učenci imajo kosilo v jedilnici po določenem razporedu. V jedilnico pridejo v spremstvu učitelja, kjer nadzor nad njimi nato prevzame dežurni učitelj. Vsi uporabniki si morajo pred vstopom v jedilnico umiti roke. Po kosilu učenci oddelka odnesejo pladnje z ostanki hrane na za to določen pult v jedilnici, zapustijo jedilnico in se vanjo ne vračajo.

Med kosilom se jedilnico večkrat prezrači.

 

Popoldanska malica

V oddelku OPB poteka tudi popoldanska malica. Učenci malicajo v učilnici. Popoldansko malico prevzamejo učitelji v času kosila.

 

Učenci z dietami

Vsi učenci z zdravniško potrjeno prilagojeno prehrano v času kosila obrok prevzamejo pri delilnem pultu. Dopoldansko dietno malico za učence od 1. do 5. razreda, ki je posebej zavita in označena, prinese kuharsko osebje na pladnju pred razred.

Kuharsko osebje tudi poskrbi, da je učitelj posamezne skupine v OPB in učitelj v JV seznanjen, komu je določen dietni obrok namenjen.


Za šolsko prehrano skrbi organizatorica šolske prehrane Neža Ožbold.


spacer
spacer
spacer
Uredi nogo