Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
Uredi vsebino
Osnovna šola Bežigrad
Črtomirova ulica 12
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 75 50
Telefaks: 
01 280 75 53
E-naslov: tajnistvo.osljbe@guest.arnes.si
Facebook: 
OŠ Bežigrad
Domov   domov      kontakt   kontakt      Kazalo   kazalo        predstavitev
Najboljša destinacija EvropeUnescoZelena LjubljanaMOL
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer

Katalog informacij javnega značaja

Uredi vsebino

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Bežigrad

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv pravne osebe javnega prava:

Osnovna šola Bežigrad

Črtomirova ulica 12

1000  Ljubljana

Telefon:  01 280 75 50

Telefaks: 01 280 75 53

E-naslov: tajnistvo.osljbe@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba za katalog:

Dr. Bojan Jeraj, ravnatelj

Datum prve objave kataloga:

29. 12. 2016

Datum zadnje spremembe:

20. 1. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.osbezigrad.com/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

 

 

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe

Kratek opis delovnega področja pravne osebe:

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Šola nima notranjih organizacijskih enot.

Organigram pravne osebe

V pripravi

2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

 

 

 

 

Predpisi EU

Register predpisov EU

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

- Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23
- Publikacija šolsko leto 2022/2023

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba

Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja

Seznam evidenc

 

Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Pravna oseba  ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja  pravne osebe

- Odlok o ustanovitvi zavoda
- Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem Osnovne šole Bežigrad

- Vzgojni načrt OŠ Bežigrad
Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Bežigrad
Pravila šolskega reda
Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023
- Publikacija šolsko leto 2022/2023
- Učna gradiva za šolsko leto 2022/23
Urniki oddelkov za šolsko leto 2022/2023

- Šolski koledar za šolsko leto 2022/2023
- Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov
- Informacija o obdelavi osebnih podatkov za posameznike
- Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Bežigrad
- PRAVILA ZA DELOVANJE ŠOLSKEGA SKLADA OŠ BEŽIGRAD

- Pravila šolske prehrane

 

 

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani http://www.osbezigrad.com/ ob vsakem času.

 

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

 

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.

Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

 

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 

 

4. Stroškovnik

 

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

 

/

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

 

 

Dr. Bojan Jeraj, ravnatelj

spacer
spacer
spacer
Uredi nogo